MAXOTSY

110x75 cm.

Pastel, paper.
2014.

 

 

INSTAGRAM