MAXOTSY

110x75 cm

Pastel, paper
2014

 

 

INSTAGRAM